úvodná stránka

vyhľadaj

dnes je

Utorok 16 Apríl 2024

prihlásenie užívateľaenergoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 6  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
Nové informácie ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 01 December 2023 10:51

Od 1.9.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela sa týka aj prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

► Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a webovom sídle zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania (výsledkovú listinu) dňa 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) – zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne, či bol prijatý resp. neprijatý. Na začiatku výsledkovej listiny sú uvedení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Informácia o prijatí uchádzača uvedená vo výsledkovej listine sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

► Riaditeľ SŠ odošle (zatiaľ len) neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr 17. mája 2024. Rozhodnutia odosiela od 6. mája do 17. mája 2024 (najskôr po druhom termíne prijímacích skúšok).

► Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v SŠ, jeho zákonný zástupca písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní – najneskôr do 22. mája 2024 (23:59).

► Po doručení písomného potvrdenia (o nastúpení žiaka) riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

► Potvrdenie o NENASTÚPENÍ žiaka na štúdium zasiela zákonný zástupca na ostatné stredné školy na ktorých uchádzač konal prijímacie skúšky, ale už nemá záujem o štúdium.

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025.

Pre SPŠ stavebnú Nitra boli určené pre jednotlivé odbory najvyššie počty žiakov :

Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 120 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 25 žiakov.

► Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. (§ 63 ods. 6 školského zákona).

► Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením, môže písomnou žiadosťou požiadať riaditeľa školy o úpravu prijímacej skúšky v zmysle podporného opatrenia.

Posledná úprava Piatok, 01 December 2023 10:55
 
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 19 Máj 2023 06:17

študijný odbor 3650 M staviteľstvo

študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Kódy rozhodnutí (vysvetlivky):

P1– prijatí žiaci bez prijímacích skúšok

PP– prijatí žiaci po prijímacích skúškach

NM– neprijatí žiaci pre nedostatok miesta

N1– neprítomní

N5– nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok

Zákonný zástupca žiaka/žiačky je povinný najneskôr do 24.5. 2023 (23:59 hod.) doručiť Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to buď elektronicky – na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch od 7:30 – do 14:30.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov môžu podávať voči rozhodnutiu o neprijatí odvolanie, a to do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie môže zákonný zástupca doručiť prostredníctvom emailu alebo osobne na sekretariát školy.

Súčasný model prijímacieho konania ponúka možnosť prijať na štúdium neprijatého uchádzača/čku, ale to až po definitívnom zosumarizovaní počtov uchádzačov, ktorí potvrdili resp. nepotvrdili nástup na štúdium. Po vykonaní týchto administratívnych úkonov sa uvoľnia miesta, na ktoré budú prijímaní žiaci v ďalšom poradí, ktorých zákonní zástupcovia doručili odvolanie voči rozhodnutí o neprijatí.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je na stiahnutietu.

Posledná úprava Piatok, 19 Máj 2023 06:19
 
Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 25 November 2022 09:18

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov, určil pre Strednú priemyselnú školu stavebnú najvyšší počet žiakov prvého ročníka, pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

Odbor 3650 M staviteľstvo 110 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster 25 žiakov.

V tejto súvislosti boli doplnené a aktualizované naše kritéria prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené na tomto odkaze.

Dôležité termíny prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

Prvý termín prijímacích skúšok - 4. máj 2023

Druhý termín prijímacích skúšok - 9. máj 2023

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie na strednú školu.

Posledná úprava Piatok, 25 November 2022 09:19
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 49

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.