úvodná stránka aktuálne dianie Nové informácie ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025

vyhľadaj

dnes je

Štvrtok 13 Jún 2024

energoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 24  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Nové informácie ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025  PDF  Tlač  Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 01 December 2023 10:51

Od 1.9.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela sa týka aj prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

► Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a webovom sídle zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania (výsledkovú listinu) dňa 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) – zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne, či bol prijatý resp. neprijatý. Na začiatku výsledkovej listiny sú uvedení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Informácia o prijatí uchádzača uvedená vo výsledkovej listine sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

► Riaditeľ SŠ odošle (zatiaľ len) neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr 17. mája 2024. Rozhodnutia odosiela od 6. mája do 17. mája 2024 (najskôr po druhom termíne prijímacích skúšok).

► Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v SŠ, jeho zákonný zástupca písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní – najneskôr do 22. mája 2024 (23:59).

► Po doručení písomného potvrdenia (o nastúpení žiaka) riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

► Potvrdenie o NENASTÚPENÍ žiaka na štúdium zasiela zákonný zástupca na ostatné stredné školy na ktorých uchádzač konal prijímacie skúšky, ale už nemá záujem o štúdium.

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025.

Pre SPŠ stavebnú Nitra boli určené pre jednotlivé odbory najvyššie počty žiakov :

Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 120 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 25 žiakov.

► Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. (§ 63 ods. 6 školského zákona).

► Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením, môže písomnou žiadosťou požiadať riaditeľa školy o úpravu prijímacej skúšky v zmysle podporného opatrenia.

Posledná úprava Piatok, 01 December 2023 10:55
 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.