úvodná stránka kontaktné údaje škola rodičovské združenie
rodičovské združenie  PDF  Tlač  Email
ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
všetky materiály spojené s rodičovským združením (RZ) je možné nájsť v sekcii na prevzatie v časti rodičovské združenie.

Postavenie rodičovského združenia

(1) Rodičovské združenie pri SPŠS v Nitre (ďalej iba Rodičovské združenie –

skratka RZ) je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov
žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení
registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897. Na činnosť tohoto orgánu prispieva
každoročne čiastkou 0,50€ za každého člena organizácie v mesiaci októbri poštovou
poukážkou.

(2) Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch
svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupráca
s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní
a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo
športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy
a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

(3) Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno - vzdelávacieho procesu,
vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok
optimalizácie tohoto procesu v škole. V rámci svojich možností poskytuje škole
materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

(4) )Činnosť rodičovského združenia sa riadi schváleným štatútom, stanovami
a odporúčaniami Slovenskej rady združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných
zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tejto organizácie. Rešpektuje požiadavky vedenia
školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

(5) Rodičovské združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne
prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných
a priamych volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

(6) Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Poslanie a úlohy rodičovského združenia

(1) Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy
a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade
s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa
(UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných
zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými
faktormi procesu výchovy.

(2) Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky
rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovanie tohoto procesu a
vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

(3)Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi
a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka
a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

(4)RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy při presadzovaní záujmov svojich
členov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie
vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s Okresnou rodičovskou
radou (ORR), Krajskou rodičovskou radou (KRR), alebo s VV SRRZ.

(5)Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a Stravovacej komisii školy
alebo v orgánoch, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predpokladá.

(6)Utvára Rodičovskú radu (RR) , ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského
združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia.
Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor RZ a Revízna komisia RZ.

(7)S cieľom pomôcť vedeniu školy a jej pedagogickým pracovníkom pri riešení
výchovných problémov a výchovných problémových situácií zriaďuje RZ Výchovnú
komisiu zloženú z rodičov, ktorí sú profesne kompetentní spolupracovať s vedením
školy pri riešení týchto problémov a situácií. Komisia spolupracuje s vedením školy a
jej výchovným poradcom.

(8)Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri
zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy
podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných
problémov.

 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.