maturitné skúšky  Tlač

Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností­, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávací­m výstupom sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním maturitnej skúšky získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie - odbornú kvalifikáciu.

 

Predmety maturitnej skúšky :

 

a) slovenský jazyk a literatúra


b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí­ jazyk


c) teoretická časť odbornej zložky


d) praktická časť odbornej zložky

 
Joomla SEO powered by JoomSEF